ارسال شایعه

چشم فروشی در مشهد! / شایعه ۰۳۰۴

دریافت چشم از فرد زنده انجام نمی شود و تامین قرنیه پیوندی در خراسان رضوی و کشور به صورت دولتی و تحت پوشش بیمه انجام می شود

دیگه بسه تحریم! / شایعه ۰۰۲۶

پاسخ به متن نامه یک دختر به محمد جواد ظریف

(دختری ام المصائب که از تیم مذاکره کننده کشور می خواهد با دشمن کنار بیاید !)