ارسال شایعه

شهادت امامان با آب انگور! / شایعه ۰۳۸۸

هیچیک از ائمه با آب انگور مسموم نشدند و بجز امام صادق(ع) و امام رضا(ع) که نقلهایی از مسمومیتشان با انگور وجود دارد، سایر ائمه به روشهای دیگر مسموم شدند