ارسال شایعه

تکمیلی :

عذرخواهی حسن شمشادی(خبرنگار) از مردم سیستان صحت دارد