ارسال شایعه

اجتماع و فرهنگ

دیگه بسه تحریم! / شایعه ۰۰۲۶

پاسخ به متن نامه یک دختر به محمد جواد ظریف

(دختری ام المصائب که از تیم مذاکره کننده کشور می خواهد با دشمن کنار بیاید !)