ارسال شایعه

تعطیلی و تخریب مدرسه مهاجران افغان در شاهدیه یزد توسط مردم!