ارسال شایعه

ویدئوی اسارت و شکنجه سرباز ایرانی توسط افغانها!