ارسال شایعه

انفجار سینمای قم / شایعه ۰۰۵۹

انفجار سینمای قم / شایعه ۰۰۵۹

متن شایعه

“فقط یه آخوند ایرانی می تونه طوری از بهشت و جهنم و حیات پس از مرگ تعریف کنه که اینگار لیدر توره و هفته ای دو بار می ره و بر می گرده…. کمی به عمق کلام کارل پوپر توجه کنید : آنکس که بهشت زندگی را برایت جهنم کرده مجبور است متقاعدت کند که بهشت جای دیگری است”    

پاسخ شایعه

۱. روایتگر و راهنمای اصلی تور بهشت و جهنم خداوندی است که هر دو جهان را خلق نموده و در قرآن به صراحت از ویژگیهای بهشت و جهنم یاد کرده است .

۲. روحانیون نیز به عنوان کارشناسان دین و بنا به وظیفه، این موارد را یادآوری می نمایند .

۳. اندیشه های “کارل پوپر” در فلسفه ایرادات بسیاری دارد که مورد نقد فلاسفه قرار گرفته است .
نگاه متفاوت او به خدا و دین، معتقدین به خداوند را از پذیرش افکارش باز می دارد .

۴. در جایی که خالقی عالم و حکیم وجود دارد که به روشنی مسیر سعادت مخلوق را ترسیم نموده، پذیرش تفکرات ناقص و بعضا غلط یک مخلوق، بجز خسران چیز دیگری در بر نخواهد داشت .

۵. به فرض پذیرش ادعای نویسنده، این دنیا چگونه بهشتی است که سرشار از مشکلات است؟!
چگونه ترکیب رنج و شادی را میتوان بهشت نامید؟!

۶. خالق حکیم مطلبی را که مخلوق ناتوان نتوانست پاسخ دهد را در سوره مبارکه بلد آیه ۴ بیان می فرماید :
” که بی تردید ما انسان را در رنج و مشقّت آفریده ایم “.
( «در این دنیا» کامش توأم با ناکامی و لذایذ اش همراه با تلخی است ).
* لذا بهشت حقیقی تنها در آنجاست که خداوند وعده داده است و نه این زندگی.

 

حق جو و حق طلب باشیم