ارسال شایعه

روزه حرام مردم ایران در روز یکشنبه ۴تیر، روز عید فطر واقعی! / شایعه ۰۷۶۷

روزه حرام مردم ایران در روز یکشنبه ۴تیر، روز عید فطر واقعی! / شایعه ۰۷۶۷

متن شایعه

” روزه حرامبطورقطعی یکشنبه۴ تیر در ایران عید فطر بوده!!تصویرفوق در غروب”دوشنبه۵تیر” در تهران گرفته شدههمانطورکه مشخص است،قطعا این هلال نمیتواند مربوط به روز اول ماه باشد “

پاسخ شایعه


۱. هیچ منبع معتبری اصالت و تعلق این عکس به “هلال ماه دوشنبه” را تایید نکرده و می تواند هلال ماه در هر روزی یا حتی ماهی غیر از ماه شوال باشد! 
۲. دفتر مقام معظم رهبری ۱۵۰ گروه استهلال را در نقاط مختلف از جمله بالای بلندی ها و حتی برفراز ابرها اعزام کرده بود و قطعا امکان ندارد که ماه توسط هیچ کدامشان دیده نشده باشد!
http;//shayeaat.ir/link/fetra
۳. حتی با فرض صحت عکس، از نظر فقهی خواص ظاهری ماه مثل بلند بودن یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمی شود که شب پیش ، شب اول ماه بوده باشد!
http://shayeaat.ir/link/fetrb

حق جو و حق طلب باشیم