ارسال شایعه

دنبال روزه خوارند که شلاقش بزنند، اما دنبال گرسنه نیستند که سیرش کنند! / شایعه ۰۷۵۷

دنبال روزه خوارند که شلاقش بزنند، اما دنبال گرسنه نیستند که سیرش کنند! / شایعه ۰۷۵۷

متن شایعه

” عجیب است که در کشورهای اسلامی، دنبال روزه خوار می گردند تا مجازاتش کنند، اما دنبال گرسنه نمی گردند تا سیرش کنند! “

پاسخ شایعه


۱. برخلاف ادعای شایعه یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی رسیدگی به فقراست که بر اساس آن علاوه بر مجموعه های مردمی، نهادهای دولتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هم به شناسایی محرومان و تحت پوشش قرار دادن آنها می پردازند!
http://shayeaat.ir/link/rzkhr1
http://shayeaat.ir/link/rzkhr2
۲. کسی به دنبال روزه خوار نمی گردد تا شلاقش بزند و مجازات آن هم الزاما شلاق نیست! آنچه قانونا جرم دانسته شده تظاهر به روزه خواری است نه خود روزه خواری؛ زیرا ممکن است کسانی بدلیل بیماری یا مسافرت مجبور به خوردن روزه باشند!
http://shayeaat.ir/link/rzkhr3
۳. در مورد جرم بودن تظاهر به روزه خواری در قانون مجازات اسلامی به صراحت صحبتی نشده و ممنوعیت روزه خواری، از باب ماده ۶۳۸ است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی را جرم دانسته است. 
۴. تظاهر یعنی عملی با قصد آشکار کردن صورت بگیرد، پس اگر فردی در خانه خود روزه‌خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است!
۵. لزوم اثبات عمدی بودن آنقدر مهم است که اگر کسی علنی روزه خواری کند اما قصدی برای علنی کردن نداشته باشد، عملش جرم نیست! مانند بیماری که سهوا داروی خود را می خورد، یا کسی که اجبارا بدلیل ضعف مجبور به خوردن و نوشیدن می شود!
http://shayeaat.ir/link/rzkhr4

حق جو و حق طلب باشیم