ارسال شایعه

واژگون کردن مجسمه فردوسی در دانشگاه فردوسی، توسط عوامل امام جمعه مشهد! / شایعه ۰۷۲۷

واژگون کردن مجسمه فردوسی در دانشگاه فردوسی، توسط عوامل امام جمعه مشهد! / شایعه ۰۷۲۷

متن شایعه

” فاجعه فرهنگی یعنی این :  واژگون کردن مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی، در حیاط دانشگاه فردوسی مشهد! بدست عوامل خلیفه خراسان علم‌الهدی تعجب نکنید اگر در آینده زبان فارسی را هم ممنوع کنند “

پاسخ شایعه

۱. تصویر منتشر شده از مجسمه فردوسی بر روی زمین، چنانکه از ظاهر عکس پیداست، قدیمی است و ارتباطی با امام جمعه مشهد هم ندارد!

۲. این مجسمه اوایل دهه ۱۳۷۰ مقابل دانشکده مهندسی سابق دانشگاه فردوسی مشهد نصب شد و سال ۱۳۷۷ و با انتقال این دانشکده، برداشته و پشت دانشکده برای چند روزی رها شد.

۳. این تصویر هم مربوط به وضعیت مجسمه در همان زمان و مربوط به حدود ۱۸ سال پیش است!

۴. مجسمه بعد از مدتی به انبار دانشکده مهندسی منتقل شد و اکنون نیز در آنجا قرار دارد.
http://goo.gl/TAqzVa
 

حق جو و حق طلب باشیم