ارسال شایعه

صیغه شیرین ترین لذتی است که نصیب زن مسلمان می شود! / شایعه ۰۵۸۷

صیغه شیرین ترین لذتی است که نصیب زن مسلمان می شود! / شایعه ۰۵۸۷

متن شایعه

” صیغه شیرین ترین لذتی است که نصیب زن مسلمان میشودفاطمه الزهرا “

پاسخ شایعه


۱. این تصویر جعلی و حاصل نرم افزار های ویرایش تصویر است! 
۲. تصویر اصلی مربوط به تجمع خانواده های معترض به بد حجابی در جامعه در مقابل مجلس در سال ۸۵ می باشد و روی مقوا در تصویر اصلی، شعاری در مورد حجاب نوشته شده است!
۳. حدیث ادعا شده نیز جعلی است و در هیچیک از منابع دینی یافت نمی شود!
۴. شیعیان به جهت احترام از بکار بردن عبارت “فاطمه الزهرا” به تنهایی خودداری می کنند و از “حضرت فاطمه (س)”استفاده می کنند! این نکته نیز نشانه جعل و انتشار این شبهه توسط وهابیت است!

حق جو و حق طلب باشیم