ارسال شایعه

خودداری از تحویل زکات فطریه به صندوق صدقات و مراکز جمع آوری! / شایعه ۰۵۴۰

خودداری از تحویل زکات فطریه به صندوق صدقات و مراکز جمع آوری! / شایعه ۰۵۴۰

متن شایعه

“چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه عزیزان غیرتمند بیایم امسال عید فطر مقدار فطریه ای که در نظر داریم بجای ریختن درصندوق صدقات و صندوقهای جمع آوری های در سطح شهر به نیازمندان نزدیک محل سکونت خود تقدیم کنیم ونگذاریم این پول به دست لبنان و فلسطین وحسن نصراله برسه فقط کافیه به فروشگاهها و سوپرمارکتها ونانوایی ها بریم وبدهی افراد بی بضاعت را پرداخت کنیم. ویا با شناسایی انها این پول را به دستشان برسانیم ونتیجه این کار زیبا را تماشا کنیم”  

پاسخ شایعه

۱. زکات فطریه جهت مستمندان در نظر گرفته شده و موسسات حمایتی و خیریه ها تنها پلی ارتباطی بین نیازمندان جامعه و پرداخت کنندگان فطریه هستند.

http://shayeaat.ir/link/88zg

۲. برخلاف ادعای شبهه مبالغ صندوقهای کمیته امداد یک منطقه، صرفا برای محرومین همان منطقه استفاده می شود و ریالی از آن به کشور های دیگر نمی رود!

http://shayeaat.ir/post/44

۳. حتی درآمد صندوق های یک شهر، برای شهر دیگر قابل استفاده نیست و ارسال مبالغ صندوقها به لبنان و فلسطین صحت ندارد!

http://shayeaat.ir/link/ei3M

۴. در دادن زکات فطره مستحب است خویشان فقیر را بر دیگران مقدم داریم، بعد همسایگان فقیر، بعد اهل علم فقیر، ولی اگر دیگری از جهتی برتری داشت، مستحب است او را مقدم بداریم. 

http://shayeaat.ir/link/F7qQ

۵. شرطهای اصلی در کمک به نیازمندان وجود نیازمند، توان یاری و در نظر گرفتن شدت نیاز است و امثال ضرب المثل “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” با فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) بیگانه و از نظر عقلانی نیز مردود است!

http://shayeaat.ir/link/AWK1


حق جو و حق طلب باشیم