ارسال شایعه

سردر کدام دانشگاه بهتر است؟! / شایعه ۰۰۳۷

سردر کدام دانشگاه بهتر است؟! / شایعه ۰۰۳۷

متن شایعه

آینده مکانی نیست که به آنجا می رویم، جاییست که آن را به وجود می آوریم. راه هایی که به آینده ختم میشوند یافتنی نیستند، بلکه ساختنی اند و ساختن آن؛ هم سازنده را، و هم مقصد را دگرگون میکند. 
)نوشته سردر دانشگاه آکسفورد(! و اما نوشته ی سردر دانشگاه شریف: 

“خواهرم حجابت را و برادرم نگاهت را حفظ کن.” !!! 

پاسخ شایعه

۱. با تحقیق اجمالی خواهیم فهمید که در سر در ورودی هیچ کدام از این دانشگاه ها عبارات یاد شده وجود ندارد ! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Oxford_University_Press.jpghttp://www.sharif.ir/home
 .2اساسا قیاس این ۲ عبارت که دارای ۲ موضوع متفاوت هستند اشتباه است. 
 .3محیط های علمی و آموزشی ما با بهره گیری از مکتب علم دوست و عالم پرور اسلام سرشار از پیامهای پرمحتواست . 
 .4مشخصا نویسنده شبهه ۲ هدف شیطنت آمیز را دنبال می نموده است : *القای بی توجهی به علم در ایران ! *تمسخر و تخریب باورهای اعتقادی . 

حق جو و حق طلب باشیم