ارسال شایعه

ثواب دنبال زنی افتادن و درخواست صیغه کردن! / شایعه ۰۴۵۵

ثواب دنبال زنی افتادن و درخواست صیغه کردن! / شایعه ۰۴۵۵

متن شایعه

 “ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﯿﻌﻪ ﺝ ۱۴ ، ﻟﺜﺎﻧﯽ ﺝ ۳ : ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﯿﻐﻪ ﮐﻨﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ . ﻫﺮﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﯼ ﺑﺪﻥ ﺯﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﻨﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺮﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻏﺴﻞ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﻭ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ! ﻟﺜﺎﻟﯽ ﺝ ۳ ﺹ ۲۴۳ : ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻗﺖ ( ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ) ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻼﻡ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺑﻮﺳﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﯾﮏ ﺣﺞ ﻋﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺷﻬﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺣﺴﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺸﺎﻥ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ! ”  

پاسخ شایعه

۱. این متن جعلی، حاصل تحریف و در تضاد با مبانی عقل و شرع است! اسلام، پاکدامنی را از ارزشهای والای انسانی می داند و مکررا به چشم پوشی و حفظ نگاه از نامحرم دستور داده است. 

http://shayeaat.ir/link/Negaah

۲. پیامبر اکرم(ص) برای آسایش و تکریم بانوان و پیشگیری از ایجاد زمینه های گناه، در مسجد درب اختصاصی زنان معین فرمود و دستور می داد مردان از وسط و زنان از کنار کوچه یا خیابان تردد کنند.

http://shayeaat.ir/link/tadakhol

۳. “به دنبال افتادن” ایجاد مزاحمت است و مزاحمت از نظر عقل و شرع و قانون سزاوار برخورد است، این عبارت در متن حدیث نیست و برای تامین نظر سوء نویسنده اضافه شده است!

http://shayeaat.ir/link/Hadisaval

۴. دراسلام اصل بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت نیز از مسلمات فقه شیعه می باشد که راهی برای جلوگیری از معضلات جنسی است.

http://shayeaat.ir/link/Matea1

۵. کتابی به نام “لثانی” یا “لثالی” در کتب شیعه موجود نیست و استناداتی که در این شایعه و برخی شایعات به آن شده صحیح نیست! تنها کتابی که شباهتی به این نام دارد، “عوالی اللئالی” است که اعتبارش محل بحث است و روایت دوم متن هم در صفحه ۲۴۳ آن وجود ندارد!

http://shayeaat.ir/link/Leaali

۶. مشابه روایت دوم در همین کتاب موجود است که ناظر به ازدواج دائم است! درج ازدواج موقت و خصوصا معادل قرار دادن عبارت “خیابانی” با آن، روشن کننده نیت پلید نویسنده در تحریف و تخریب باورهای مذهبی است. 

http://shayeaat.ir/link/Zowj


حق جو و حق طلب باشیم