ارسال شایعه

در قرآن حرفی از برف زده نشده است ! / شایعه ۰۴۳۱

در قرآن حرفی از برف زده نشده است ! / شایعه ۰۴۳۱

متن شایعه

” “ﺑﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ !!! ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍ؟ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﻑ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺸﺎﻥ ﻧﻤﻴﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ!! ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﻑ ﻣﯿﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻑ ﻫﻢ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ . -۱ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﯿﺸﺪ ! -۲ﺑﺮﻑ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﯿﺸﺪ ! -۳ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﻑ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ! -۴ ﺍﺳﮑﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﯿﺸﺪ ﻭ ﺍﺳﮑﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﺪ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺯﺩﻥ ﺍﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺎﻣﺪ ! -۵ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻑ ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯿﺸﺪ ! -۶ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ! -۷ ﺩﻭ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﻑ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﮐﻌﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ! -۸ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﻑ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻠﺶ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﯾﻢ ! -۹ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﺑﺮﻑ ﺩﻋﺎﯼ ﺑﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ! ﺁﻳﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ؟ ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﻑ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻠﺸﺎﻥ ﻧﻤﻴﺮﺳﻴﺪﻩ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ؟ ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻑ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﻤﯿﻮﻣﺪﻩ ، ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﭘﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ … “

پاسخ شایعه

۱. قرآن کلام خداست و ادعای تهیه آن توسط بشر ناشی از جهل یا عناد مدعی است! وحیانی بودن قرآن با روشهای بسیار قابل اثبات می باشد؛ از جمله اعجازهای قرآن در لفظ، محتوا و آورنده آن. عدم وجود تناقض در قرآن و تحقق وعده هایش، دلایل روشن این امر است.
http://shayeaat.ir/link/Vahyani
۲. بدلیل گستردگی موضوعات، قرآن کمتر به جزئیات پرداخته است. از آنجا که توجه به مخلوقات و آثار خداوند یکی از راههای خداشناسی می باشد، غالبا از مواردی که در معرض دید مردم بوده در قرآن یاد شده است.
۳. قرآن، دائره المعارف نیست تا نام هر چیزی در آن وجود داشته باشد! منظور از جامع بودن قرآن این است که همه مواردی که انسان برای رسیدن به کمال و سعادت دنیا و آخرت به آن محتاج است، در قرآن بیان شده است.
http://shayeaat.ir/link/Qurana
۴. واژه عربی «ثلج» به معنای برف به صراحت در قرآن نیامده، اما آیه ۴۳ سوره نور به «برف» اشاره دارد! کلمه «مِنْ بَرَدٍ» بیان برای «جِبَالٍ» است. یعنی کوه‌هایی از تگرگ و قطعه‌های یخ.
http://shayeaat.ir/link/Barfa
۵. برخلاف ادعای نویسنده، قرآن همواره بر استقلال قوه عقل تاکید و آن را وسیله هدایت معرفی و لازمه تفکر و تعقل صحیح را «اقامه دلیل و برهان روشن»، «پشتوانه علمی»، «ژرف نگری» و «دوری از تعصب» می داند که در آیات متعدد بدان اشاره شده است.
http://shayeaat.ir/link/Tafakora
۶. نویسنده، احتمالاتی تخیلی درباره وجود برف در اسلام طرح کرده که بی ارتباط و مغایر با مبانی دینی هستند و جهت ایجاد تصویر ذهنی دلخواه خود نگاشته شده که بدلیل ضعف برهان، به تمسخر روی آورده است!
۷. در قرآن از ملل، اقوام و دوره های زمانی گوناگون صحبت شده که قابل انکار نیست! کلام خداوند مختص گروه خاصی نیست و به هدایت و تربیت تمام جهانیان تعلق دارد.

حق جو و حق طلب باشیم