ارسال شایعه

جواب نخ نمای چرا روزه می گیرید !/ شایعه ۰۲۴۳

جواب نخ نمای چرا روزه می گیرید !/ شایعه ۰۲۴۳

متن شایعه

” ازهرکس میپرسی چراروزه میگیری همان جواب نخ نمای همیشگی رامیدهد : برای همدردی باضعفا وگرسنگان ! کدام مستمند؟ کدام کودک خیابانی ؟ کدام زن بی پناه صبح بیدار میشود پای سفره ای هفتادرنگ مینشیند و تا خرخره میخورد و بعد تا غروب در خنکای کولر میخوابد و هنگام افطار باز بساط غذای رنگارنگ پهن میکند ؟ گرسنگی کشیدن من و تو کدام گرسنه راسیر میکند ؟ دروغ نگفتن و فرونبردن گردوخاک غلیظ به حلق ، کدام بچه یتیم را لباس میپوشاند؟ کمى فکر کنید … جاى اینکه شما ببینید گرسنگان چه حالى دارند ، به گرسنگان نشان دهید سیرى چه حسى است !”    

پاسخ شایعه

۱. خداوند روزه را واجب کرده و تکلیف بنده در مقابل خدایش است ؛ دلایل و آثار زیاد روزه همگی در درجات بعد قرار دارند .

“آیه ۱۸۳ سوره بقره”

۲. نویسنده با انکار احکام الهی اصرار دارد معتقدین و روزه داران را مرفه ، متظاهر و بی درد نشان دهد ! در حالی که مومنین روزه دار عموما از اقشار متوسط و ضعیف جامعه و متعهد به همنوعان هستند !

http://www.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=۱۵۹۲۲۸

۳. درک حال گرسنگان تنها یکی از ابعاد اجتماعی روزه است که فرد با ناتوانی از بهره گرفتن از امکاناتش ، درک بهتری از گرسنگان و تشنگان خواهد داشت و دلش با آنان نزدیک تر و نرم تر می شود .

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa۱۴۶۱۵

۴. آداب روزه را خالق هستی و دانای کل اعلام نموده و قرار نیست تمام آنها کارکرد سیر کردن گرسنگان را داشته باشند ! بلکه این امور از ابعاد فردی روزه و جهت خود روزه دار هستند .

http://www.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/۹۱/tasir.aspx

۵. از زیباترین سنتهای اسلامی در رمضان اطعام روزه داران است ولو با خرما و جرعه ای آب و خداوند برای آن ثوابی چون آزاد کردن بنده در نظر گرفته است .

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=۱۳۵۹۹۸

۶. یکی از شاخص ترین دستورات اسلام ، یاری نیازمندان و اطعام گرسنگان است که نویسنده با مغالطه تلاش کرده آن را انکار کند و موفق نیز نبوده است !

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,۳۳۷۸

 

حق جو و حق طلب باشیم