ارسال شایعه

ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش کنم! / شایعه ۰۰۱۸

ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش کنم! / شایعه ۰۰۱۸

متن شایعه

“چقدر زیباست حرف زرتشت که می گوید:
ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش می کردم و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را می سوزاندم
که مردم خدا را برای خودش بپرستند نه برای بهشت و جهنم !!!”

پاسخ شایعه

۱. متن مطابق تمام شایعات فاقد منبع است و چنین سخنی از زرتشت نیست!

۲. زرتشت پیامبر خداست. 
چگونه ممکن است پیامبری در خصوص مهمترین جلوه های آخرت اظهار نظر مخالف با امرخداوند کند و تصمیم به تغییر آن بگیرد؟!

۳. خداوند خود به حال انسانها واقف تر است و حکمت خداوند بر این تعلق گرفته تا مشوق و بازدارنده ای چون بهشت و جهنم برای انسانها معرفی کند .
اگر لازم نبود خود خداوند سبحان سخنی از آنان نمی راند.

 حق جو و حق طلب باشیم