ارسال شایعه

ماههای قمری و پارسی / شایعه ۰۰۱۲

ماههای قمری و پارسی / شایعه ۰۰۱۲

متن شایعه

” ﻓﺮوردﯾﻦ = ﻓﺮوردﻫﺎی ﭘﺎﮐﺎن / ﻣﺤﺮم = ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ = ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﯽ / ﺻﻔﺮ = ﺗﻬﯽ ( ازﻣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﺎرت )
ﺧﺮداد = رﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﺎل / رﺑﯿﻊ اﻻول = ﻣﺎه اول ﺑﻬﺎر
ﺗﯿﺮ = اﯾﺰد ﺑﺎران/ رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ = ﻣﺎه دوم ﺑﻬﺎر
ﻣﺮداد = ﺟﺎوداﻧﮕﯽ /ﺟﻤﺎدی اﻻول = ﯾﺨﺒﻨﺪان اول
ﺷﻬﺮﯾﻮر = ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻧﯿﮏ /ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ = ﯾﺨﺒﻨﺪان دوم
ﻣﻬﺮ = ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ /رﺟﺐ = ﻋﻈﯿﻢ ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ )
آﺑﺎن = آﺑﻬﺎ/ ﺷﻌﺒﺎن = ﻓﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف
آذر = آﺗﺶ /رﻣﻀﺎن = رﯾﮕﺴﺘﺎن ﮔﺮم
دی = داﻧﺎی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه /ﺷﻮال = ﺑﺎﻻﺑﺮدن (دم ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی )
ﺑﻬﻤﻦ = ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ/ ذی اﻟﻘﻌﺪه = دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺟﻨﮓ
اﺳﻔﻨﺪ = آراﻣﺶ اﻓﺰاﯾﻨﺪه/ ذی اﻟﺤﺠﻪ = ﻣﺎه زﯾﺎرت “

پاسخ شایعه

۱.  ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻴﺰ ﺧﺎﺻﻲ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪارد، ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم. 

۲. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ، خود نشانگر نیاز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی است ﻛﻪ ﻣﻨﺎدی رﺣﻤﺖ و ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﻲ و اﺧﻼق می ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺮدم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد .

۳. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﺑﻲ اﻧﺼﺎﻓﻲ و ﺧﺮوج از داﺋﺮه رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﺗﻼش ﻛﺮده ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ واژﮔﺎن و ﺟﺬاب ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت را در ﻣﻮرد ﻣﺎه ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ واژﮔﺎن و ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻤﻜﻦ در ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﻨﺪ !

۴. در ﻣﻘﺎم ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎه ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺎری ﻧﺪارﻳﻢ و ﻓﺮض را ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ، اﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺑﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲ اﻧﺼﺎﻓﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺬب اﺳﺖ .

۵. معنا و وجه تسمیه ماه های عربی بدون غرض ورزی و صرفا با تکیه معنایی که برای نامیدن یک ماه از سال قابل استفاده می باشد: 

* محرم : 
دارای حرمت و احترام _ در این ماه به احترام مناسک حج حتی ترک اختلاف و نبرد می نمودند

* صفر :
خالی شده از حجاج _ در این ماه و ماه محرم شهر مکه از حجاج خالی می شد 

* ربیع الاول : 
بهار اول _ اولین ماه بهاری و شکوفایی  گیاهان و طبیعت 

* ربیع الثانی : 
بهار دوم _ دومین ماه بهاری و شکوفایی گیاهان و طبیعت 

* جمادی الاول : 
جامد و یخبندان (اول) _ بدلیل سرما و یخبندان که در زمان نامگذاری در این ماه بوده است .

* جمادی الثانی : 
جامد و یخبندان (دوم) _ بدلیل سرما و یخبندان که در زمان نامگذاری در این ماه بوده است .

* رجب : 
عظیم و بزرگ _ نام نهری در بهشت 

* شعبان :
منشعب و زیاد شده _ بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) ، خیر و روزی در این ماه زیاد می شود 

* رمضان : 
از اسامی خداوند _ ماه سوختن گناهان 

* شوال : 
ماه سیر و شکار 

* ذی القعده : 
ماه صلح (با دست کشیدن از اختلافات)

* ذی الحجه : 
ماه فریضه الهی حج   

منابع : 

۱: استدلالات 

http://www.pasokhgoo.ir/node/94069

۲: معانی و وجه تسمیه ها : 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/4505/60/text

 حق جو و حق طلب باشیم