ارسال شایعه

کشف قرآن خطی با ۱۱۵ سوره در بیابان های قم! / شایعه ۰۰۹۹

کشف قرآن خطی با ۱۱۵ سوره در بیابان های قم! / شایعه ۰۰۹۹

متن شایعه

“ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻣﯿﺎﺭﻩ !! ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽ، ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺯﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﺻﯿﻐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﺲ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺧﻮﻧﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻭﻟﻀــــــﺎﻟﯿﻨﺶ ﮔﻮﺵ ﺧﺮ ﺭﻭ ﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺷﺐ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻩ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﻭﻥ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺰﻭﻝ ﺧﻮﺭ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺲ ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺤﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎﺏ ﺧﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﺭﻭ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻭ ﺟﻬﯿﺰﯾﺶ ﺭﻭ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻗﺎ ﺯﺍﺩﺱ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺭﻭﻍ ﺯﺩﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﺟﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺁﻩ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺣﺮﻭﻡ ﺻﺪﺍ ﻣﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﻭﻭﻑ !! ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ﺁﺭﻩ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻼﺕ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺻﺪﺍﯼ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺴﺘﯽ ﺣﺮﻭﻡ ﻧﯿﺲ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻭ ﺑﯿﭽﺎﺭﮔﯽ ﺣﺮﻭﻣﻪ”    

پاسخ شایعه

۱. مبنای این شبهه بر مغلطه استوار است. این مغاطله از سوال آغازین تا پایان متن به چشم می آید.

۲. ذات موسیقی حرام نیست بلکه موسیقی دارای غنا حرام است و فقرآور.

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/۲۶۸۹/۳۸۶۸/۲۹۰۸۲/

۳. فعل حرام بدون در نظر گرفتن فردی که این امر از او سر زده، حرام و مذموم است.

۴. در متن شبهه با پشت هم اندازی پاره ای از مسایل، تلاش شده توجیهی برای حلال جلوه دادن حرام قطعی الهی (غنا و صدای خواننده زن) شود!!

http://www.pasokhgoo.ir/node/۷۹۵۱۱

۵. طبق روال جاری این دست شبهات، تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی و … به افراد مذهبی نسبت داده شده است!
* ارتکاب عمل ناشایست و حرام قطعا از این طیف کمتر پذیرفته است، اما باید توجه داشت تلاش این دست شبهات بر القای این است که دلیل خطای این عده پایبندی به مذهب و عمل به آداب آن است!

۶. توجه به معنویات و تقید به شعائر مذهبی تا حد زیادی در پیشگیری از انحرافات انسان موثر است.
با مقایسه ای ساده در جامعه در می یابیم که گروه اعظم منحرفان و جنایتکاران به دلیل دوری از معنویات به این موارد دچار گردیده اند .

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,۴۱۹۰

 

حق جو و حق طلب باشیم