ارسال شایعه

قطع‌ عضو کولبر پیرانشهری توسط مین وجریمه ۲۳میلیونی وی !