ارسال شایعه

تحویل تندر۹۰ به خریداران ساندرو توسط سایپا !