ارسال شایعه

افطاری کمیته امداد در غزه با پول صدقات ایران !