ارسال شایعه

خوردن گوشت گربه در مناطقی از ایران؛ برای نجات از مرگ بخاطر گرسنگی !