ارسال شایعه

سمی بودن قارچهای پرورشی

سمی بودن قارچهای پرورشی

مدیرکل دفتر امور گلخانه و قارچ‌های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت مسمومیت‌های اخیر به دلیل مصرف قارچ‌های سمی برداشت شده از محیط‌ طبیعی است وقارچهای پرورشی هیچ مشکلی از نظر سلامت ندارد
http://shayeaat.ir/link/hgdd