ارسال شایعه

دستور رفع فیلتر تلگرام از سوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه !