ارسال شایعه

مسمومیت زا بودن شدید قارچهای خودرو (وحشی) مشابه قارچهای موجود در بازار !