ارسال شایعه

سوءقصد به سعید مرتضوی در اوین و اقدام افرادی به دار زدن او️ !