ارسال شایعه

به فاضلاب ریختن قرآن ها توسط عربستانیها درپی واگذاری اسلام به ایرانیان توسط پادشاه عربستان ! / شایعه ۰۸۶۸

به فاضلاب ریختن قرآن ها توسط عربستانیها درپی واگذاری اسلام به ایرانیان توسط پادشاه عربستان ! / شایعه ۰۸۶۸

شایعه

” در پی سخنرانی پادشاه عربستان که گفت تمام اسلام از آن ایرانیان باشد ما میخواهیم زندگی کنیم هزاران قرآن توسط مردم عربستان به چاههای فاضلاب ریخته شد!! “

پاسخ


۱. پادشاه عربستان چنین سخنرانی ای نداشته و برخلاف ادعای شایعه این سلاطین همواره از مدعیان زعامت مسلمین و خادم الحرمینی می باشند!
http://shayeaat.ir/link/ghrn
۲. تصاویر شایعه جدید نیست و اغلب آنها مربوط به کشف تعدادی قرآن در چاه فاضلابی در مدینه در اردیبهشت ۹۴ است که با انزجار عمومی در عربستان روبرو گردید! 
http://shayeaat.ir/link/ghre
http://shayeaat.ir/link/ghrs
۳. قبلا هم موارد مشابهی در عربستان گزارش شده بود اما مورد اقبال عمومی نبودند! مانند موردی در آذر ۹۲ که تصویر دارای زیرنویس شایعه متعلق به آن است!

http://shayeaat.ir/link/ghrt
http://shayeaat.ir/link/ghrd