ارسال شایعه

کندشدن تلگرام با دستور مرکز ملی فضای مجازی !