ارسال شایعه

اخراج بیمار از بیمارستان‌ رسول اکرم(ص) تهران به دلیل مسائل مالی !