ارسال شایعه

آگهی ترحیم فهیمه مرادی، از کشته شدگان دراویش گنابادی !