ارسال شایعه

جمع آوری صندوقهای صدقات تبریز توسط کمیته امداد، بدلیل عدم استقبال مردم !