ارسال شایعه

برداشتن اشتباهی کلیه چپ رئیس مجمع تشخیص توسط پزشکان ایرانی !