ارسال شایعه

تصویر منتشر شده توسط داعش از شهید حجحی در اسارت، در حال مصرف مواد !