ارسال شایعه

قتل خبرنگار روزنامه قدس توسط نیروهای امنیتی، دراغتشاشات اخیر !