ارسال شایعه

مردم باید برای نان هم از امام جمعه شهر حواله بگیرند !