ارسال شایعه

شایعه/امام جمعه اصفهان: بسیج و سپاه در گشتها از اسید استفاده کنند !