ارسال شایعه

دستورالعملی برای گشایش در کارها و روزی، در ۴ شنبه آخر صفر ! /شایعه ۰۸۳۹

دستورالعملی برای گشایش در کارها و روزی، در ۴ شنبه آخر صفر ! /شایعه ۰۸۳۹

متن شایعه

” یادتان باشد در ۴ شنبه آخر ماه صفر برای گشایش کارها و رزق و روزی فراوان و حلال سوره های (انشراح،التین،نصر، اخلاص،) هرکدام ۷ مرتبه  تا قبل از غروب آفتاب بخوانید و التماس دعا ……. امروز آخرین ۴شنبه ازماه صفراست!!!”

پاسخ شایعه


۱.  توصیه به چنین عملی در منابع معتبر روایی وجود ندارد و هیچکدام از آنها اشاره ای به آن ندارند!
۲. منابع اینترنتی این دستورالعمل را از کتاب «مرقاه الجنان، فی اعمال الشهور الاثنی عشر» نقل کرده اند که منبع معتبر و دست اولی نیست و در کتب معتبر مورد رجوع شیعه در امر ادعیه قرار ندارد!
http://shayeaat.ir/link/sfrr1
۳. با توجه به قطعی نبودن صدور این روایت از معصومین(ع)، نمی توان آنرا به قصد اینکه ایشان گفته اند خواند، اما خواندن آن به قصد رجا و امید به خداوند اشکال ندارد!
http://shayeaat.ir/link/sfrr2
http://shayeaat.ir/link/sfrr3


حق جو و حق طلب باشیم