ارسال شایعه

تصویر پدر سردار قاسم سلیمانی در کنار او در دفاع مقدس !