ارسال شایعه

پارادوکس جالب مسلمانان / شایعه ۰۳۱۸

مسلمانان ساکن غرب مشکلات مختلفی دارند و مردم کشورهای اسلامی غرب را به دلیل خوی استعمارگری و تجاوز به حقوقشان مقصر می دانند