ارسال شایعه

درگذشت مهدی کروبی ! / شایعه ۰۵۵۵

شایعه درگذشت مهدی کروبی صحت ندارد و تصویر منتشر شده با شایعه مربوط به بستری شدن وی در سالهای گذشته است!