ارسال شایعه

چشم فروشی در مشهد! / شایعه ۰۳۰۴

دریافت چشم از فرد زنده انجام نمی شود و تامین قرنیه پیوندی در خراسان رضوی و کشور به صورت دولتی و تحت پوشش بیمه انجام می شود