ارسال شایعه

جایگاه زن در قرآن! / شایعه ۰۴۳۶

در اسلام حقوق و وظایف زن و مرد، متناسب با ظرفیت روحی و جسمی متفاوت آنها و نه با تساوی، بلکه با عدالت تعیین شده است