ارسال شایعه

جایگزینی انفاق به جای حج تمتع! / شایعه ۰۳۲۰

عدم دخالت خداوند در برخی شرارتها به معنای راضی بودن از آنها یا ناتوانی در برطرف کردنشان نیست؛ بلکه ضرورت هایی بالاتر علت آن است ، چنانکه در مصائب انبیاء و امامان شاهد بوده ایم.