ارسال شایعه

تحریم فیلم محمد رسول الله(ص) / شایعه ۰۳۰۹

تخریب و تحریم چنین فیلمی ممکن نیست! تشنگان حقیقت، آن را می یابند و این اقدامات سخیف تلاش عاجزانه کسانیست که از آگاهی انسانها از واقعیت هراس دارند

دیگه بسه تحریم! / شایعه ۰۰۲۶

پاسخ به متن نامه یک دختر به محمد جواد ظریف

(دختری ام المصائب که از تیم مذاکره کننده کشور می خواهد با دشمن کنار بیاید !)