ارسال شایعه

تحریم فیلم محمد رسول الله(ص) / شایعه ۰۳۰۹

تخریب و تحریم چنین فیلمی ممکن نیست! تشنگان حقیقت، آن را می یابند و این اقدامات سخیف تلاش عاجزانه کسانیست که از آگاهی انسانها از واقعیت هراس دارند