ارسال شایعه

اعدام زندانیان سنی ! / شایعه ۰۵۶۶

اعدام این افراد ارتباطی با مذهبشان نداشته و بابت اقدامات جنایی و تروریستی از جمله کشتار مردم و روحانیون سنی مذهب بوده است!