ارسال شایعه

عیسی(ع) بدلیل نبودن کروموزوم Y در بارداری مادرشان، نمی توانند پسر باشند ! /شایعه ۰۸۲۵

عیسی(ع) بدلیل نبودن کروموزوم Y در بارداری مادرشان، نمی توانند پسر باشند ! /شایعه ۰۸۲۵

متن شایعه

“کروموزومY یکی ازدو کروموزومهایی است که در اکثر پستانداران از جمله انسان کار تعیین جنسیت را به عهده دارد.و DNA در کروموزوم Y از پدر به پسر منتقل می‌شود.نتیجه: بچه مریم نمیتواندپسر باشد!!!!”

پاسخ شایعه


۱. اشکال شبهه در صورتی درست است که تولد حضرت عیسی(ع) به صورت عادی اتفاق افتاده باشد، در حالیکه این تولد یک معجزه بوده است!
http://shayeaat.ir/link/krmzm2
۲. معجزه یعنی برهم زدن شرایط رایج و متعارف طبیعت در یک موضوع و بنابراین نمی توان معجزات را با قوانین عادی طبیعت مقایسه کرد! در قوانین عادی ، بیرون آمدن شتر از دل کوه، سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم(ع) و… همگی ناممکن خواهد بود!
http://shayeaat.ir/link/krmzm3
۳. یکی از ویژگی های معجزه، تحدی و مبارزه طلبی می باشد و به این دلیل است که دیگران از انجام آن عاجزند ، وگرنه آن کار معجزه نمی بود!
http://shayeaat.ir/link/krmzm4
۴. اگر تولد عیسی(ع) بدلیل نبودن کروموزوم Y محال باشد، تولد آدم(ع) بدون پدر و مادر بیشتر محال است! چراکه در مورد ایشان نه کروموزم Y وجود دارد و نه کرومزوم X که البته سبب سازی این امور از قدرت خداوند است!
http://shayeaat.ir/link/krmzm5


حق جو و حق طلب باشیم