ارسال شایعه

سند دستور CIA به “زم” برای انتشار مدارک جعلی علیه دختر رئیس قوه قضائیه !