ارسال شایعه

بمباران روستاهای مرزی کردستان عراق توسط ایران !